Nutricia voor jou
Lifestyle

Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Nutricia Nederland B.V., en zijn van toepassing op alle acties van Nutricia, Nutrilon, Olvarit en Bambix.

Algemeen

 • Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden. 
 • Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt tot en met 31 december 2014. Na de einddatum worden er geen verzoeken tot uitbetaling van refundbedragen meer in behandeling genomen. Reacties van consumenten worden tot en met 6 weken na de einddatum van de actie in behandeling genomen. "

Voorwaarden voor deelname

 • Om deel te kunnen nemen aan deze actie is de betreffende kortingscode en een aankoopverplichting vereist. 
 • Als de deelnemer een kortingscode bezit met een geld-terug aanbod voor dan heeft hij/zij eenmalig recht op een refund. De hoogte van de refund staat vermeld op de coupon. 
 • Deze actie geldt alleen voor de omschreven producten in combinatie met de kortingscodes uit de brief als bijlage van de Babydoos, Eerste Hapje e-mail, 12 maanden verjaardagspost en de 15 maanden e-mail
 • De aankoop moet zijn verricht in de periode van 1 september 2010 tot en met uiterlijk 29 februari 2012. De deelnemer dient de kassabon te bewaren voor eventuele controle, tot na de uitbetaling. Er kan aan de deelnemer gevraagd worden de kassabon en kortingscode ter verificatie op te sturen (zonder porto) naar Antwoordnummer 10061, 2700 VB Zoetermeer.
 • Het refundbedrag kan de deelnemer verkrijgen door de gevraagde gegevens op de actiesite in te voeren. 
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Onvolledige of onjuiste aanmeldingen en/of antwoorden kunnen niet in behandeling worden genomen. 
 • Maximaal 1 deelname per product per bank-/girorekening, huishouden, adres en IP adres. 
 • Deelname is alleen mogelijk door consumenten woonachtig in Nederland met een Nederlandse betaalrekening. 
 • Deelname alleen door natuurlijke personen van 16 jaar en ouder. 

Betaling

 • Het refundbedrag wordt zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 30 dagen, na het correct invullen van de gegevens op de actiesite, op de opgegeven bank-of girorekening gestort. De betalingstermijn is een streeftermijn en geen fatale termijn. 
 • De deelnemer dient de gekochte actieverpakkingen te bewaren tot de betaling heeft plaatsgevonden. Nutricia kan (telefonisch) contact met de deelnemer opnemen voor extra controlevragen. De deelnemer dient ook altijd de kassabon te bewaren. Nutricia kan de deelnemer verzoeken deze op te sturen. Indien er, naar het uitsluitende oordeel, een vermoeden van misbruik wordt geconstateerd zal er niet tot betaling worden overgegaan. Misbruik kan worden aangemeld.

Privacy

 • De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze actie worden verwerkt door Nutricia met inachtneming van het privacystatement van Nutricia, zoals vermeld op www.nutriciakindervoeding.nl
 • Door Nutricia verkregen persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden, tenzij de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

Slotbepalingen

 • In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Nutricia 
 • Nutricia is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. 
 • Nutricia is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen. 
 • Nutricia is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. 
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. 
 • Voor klachten die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot Nutricia via email (kindervoeding@nutricia.com of per post (Nutricia, Antwoordnummer 10061, 2700 VB Zoetermeer).

Back to storyline

Mijn Nutricia

Meld je aan voor Mijn Nutricia

Volg alle ontwikkelingen van je kindje dankzij onze wekelijkse nieuwsbrief en lees informatie die afgestemd is op jouw situatie en voorkeur!