Actievoorwaarden ‘‘Nutrilon Melk & Plantaardig en N1+ - cashback actie’’

1. ALGEMEEN

1. ALGEMEEN

1.1 - Toepasselijkheid

1.1.1. Deze voorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de actie “Nutrilon Melk & Plantaardig 2 en 1+ - Cashback Actie” (hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door Nutricia Nederland B.V. (hierna: ‘’Nutricia’’). Nutricia is gevestigd op Albert Einsteinlaan 20, 2719 EP, te Zoetermeer.

1.1.2. Deze Actievoorwaarden en overige informatie over de Actie staat vermeld op de website www.nutriciavoorjou.nl/tikkie-melk-plantaardig (hierna verder te noemen “Site”).

1.1.3. Nutricia organiseert een Actie voor de producten Nutrilon Melk & Plantaardig Opvolgzuigelingenvoeding 2 en Nutrilon Melk & Plantaardig Dreumesdrink 1+ * (hierna verder te noemen het “Product” of de ‘’Producten’’) door middel van het verstrekken van een cashback aan de deelnemers van de Actie. Nutrilon Melk & Plantaardig Zuigelingenvoeding 1 is uitgesloten van de Actie vanwege wettelijke bepalingen.

1.1.4. Iedere natuurlijke persoon met een Nederlandse bankrekening en een actief Tikkie account die een (of meerdere) Product(en) heeft gekocht, kan deelnemen aan de Actie (“Deelnemers”). Door deelname aan de Actie ga je automatisch akkoord met deze Actievoorwaarden.

1.1.5. De algehele Actie loopt van dinsdag 22 november 2022 tot en met zaterdag 31 december 2022 (de ‘’Actieperiode’’). De Actieperiode is opgedeeld in drie (3) delen, te weten:

Actieperiode 1: 22 november t/m 5 december 2022 (hierna: ‘’Actieperiode 1’’);
Actieperiode 2: 6 december t/m 19 december 2022 (hierna: ‘’Actieperiode 2’’);
Actieperiode 3: 20 december t/m 31 december 2022 (hierna: ‘’Actieperiode 3’’). 

2. DE ACTIE

2.1 - Specificatie actie

2.1.1. De Actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de Deelnemers op de Site.

2.1.2. De Actie is van toepassing op Deelnemers die gedurende de Actieperiode een Product hebben aangeschaft bij de verkopende supermarkten en drogisterijen , zoals Albert Heijn, Jumbo, Coop, Dekamarkt, Hoogvliet, Jan Linders, Plus, Poiesz Supermarkten, Etos en Kruidvat in Nederland (“Deelnemende Supermarkten & Drogisterijen)”. De Actie is enkel geldig bij aankopen gedaan in een fysieke winkel. Online aankopen zijn uitgesloten van de Actie.

2.1.3. Indien een Deelnemer een Product aankoopt bij één van de Deelnemende Supermarkten &Drogisterij en zijn/haar aankoopbewijs uploadt in de Actie omgeving in de Tikkie app, ontvangt een retourbedrag van 5 Euro per Product retour (‘’Cashback’’), mits het maximum aantal Cashbacks voor de algehele Actie nog niet is bereikt (zoals beschreven in paragraaf 2.1.4). Het maximaal aantal Cashbacks voor de algehele Actie is 5.000 Cashbacks. Dit betekent dat binnen deze Actie maximaal 5.000 keer een Cashback van 5 euro uitbetaald zal worden middels de Tikkie app.

2.1.4. Indien het maximale aantal Cashbacks is bereikt vóór het einde van de Actieperiode, stopt de looptijd en de algehele Actie automatisch. Dit zal zichtbaar zijn in de Tikkie app.

2.1.5. In overeenstemming met clausule 1.2.1 van deze Actievoorwaarden zijn digitale kassabonnen verkregen via online bestellingen voor het laten bezorgen of afhalen van boodschappen uitgesloten van de Actie.

2.2 - Deelname

2.2.1. Iedere Deelnemer kan gedurende de Actieperiode driemaal Cashback ontvangen per Product. In Actieperiode 1, Actieperiode 2 en Actieperiode 3 kan per specifieke periode zoals omschreven in clausule 1.1.5, via de bijbehorende QR code één (1) kassabon per Deelnemer geüpload worden , met daarop één (1) Product. Voor het claimen van meerdere Cashbacks gedurende de Actieperiode moet de Deelnemer in de juiste deel actieperiode (Actieperiode 1, Actieperiode 2 of Actieperiode 3) een aankoop doen en een unieke kassabon met één (1) Product indienen via de juiste QR code in de Tikkie app. De datum van de kassabon moet overeenkomen met de datum van de deel Actieperiode aangegeven in de QR code.

2.3 - Bescherming persoonsgegevens

2.3.1. Nutricia deelt aan deelnemers mede dat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door ABN AMRO als gevolg van het akkoord gaan met deze voorwaarden van de Tikkie app en dat de persoonsgegevens zullen worden vastgelegd en verwerkt onder de zeggenschap van ABN AMRO. Doormiddel van het gebruik van de Tikkie app om deel te nemen aan deze Actie, stemt de Deelnemer uitdrukkelijk in met de verzameling en verwerking van voornoemde met als doel het mogelijk maken van het terugstorten van het aankoopbedrag van het Product.

2.3.2. In de privacyverklaring van de Tikkie app lees je over het gebruik van jouw persoonsgegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen. Nutricia verwerkt geen persoonsgegevens in het kader van de Actie.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 - Aansprakelijkheid Organisator

3.1.1. Deelname geschiedt voor eigen risico van de Deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. Nutricia garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

3.1.2. Nutricia is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen. In ieder geval behoudt de Nutricia zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.

3.1.3. ABN AMRO treedt op als verantwoordelijke partij van het digitale platform TIKKIE. Nutricia is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de door haar te verstrekken cashback. Nutricia geeft geen enkele garantie op de door haar te verstrekken prijzen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

3.2 - Aansprakelijkheid derden

3.2.1. Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt geldt onverminderd voor derden/toeleveranciers van de Nutricia cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van de cashback Actie.

4. SLOTBEPALINGEN

4.1 - Voorbehoud

4.1.1. Nutricia behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave:

a) Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;

b) wijzigingen en verbeteringen op de Site aan te brengen of de toegang tot de Site te beperken en/of te beëindigen;

c) deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 - Vragen en klachten

4.2.1. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de uitbetaling of het gebruik van de Tikkie app, kan de Deelnemer contact opnemen met de consumentenservice van Tikkie Terug van ABN AMBRO, welke te bereiken is via Whatsapp: 06 - 1376 8528.

4.2.2. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met de Nutricia Kindervoeding Service 0800 022 26 26 (gratis).

4.3 - Toepasselijk recht en forumkeuze

4.3.1. Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Nutricia handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4.3.2. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van de regels en / of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het voorwerp uitmaken van een minnelijke schikking. Anders is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Den Haag.

Aldus opgemaakt te Zoetermeer, 18 november 2022.